Công an Huyện Thạch Hà

Thạch Châu, Thạch Hà, Hà Tĩnh,

Số điện thoại: 02393.845.320