Open Time: 08:00 - Close Time: 22:00

Phone: +84 239 3858 656

Address: 85 Tran Phu Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Cổng TTĐT Du Lịch

Rượu Ngoại Dương Thanh

Shop type:

Average price : 500,000 đ - 2,000,000 đ

Introduce:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img